Σκοπός ιστολογίου

Για να προβάλουμε αυτά που μας παραδόθηκαν, να θυμόμαστε αυτούς που μας τα παράδωσαν, να μην ξεχνιόμαστε, να επικοινωνούμε και να μη χανόμαστε.....

Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018

Κυριακή του ΑσώτουΠάτερ αγαθέ, εμακρύνθην από σου, μη εγκαταλίπης με,
μηδέ αχρείον δείξεις της βασιλείας σου.
Ο εχθρός ο παμπόνηρος εγύμνωσέ με, και ήρε μου τον πλούτον.
Της ψυχής τα χαρίσματα, ασώτως διεσκόρπισα.
Αναστάς ουν, επιστρέψας προς σε εκβοώ.
Ποίησόν με ως ένα των μισθίων σου,
ο δι' εμέ εν Σταυρώ τας αχράντους σου χείρας απλώσας,
ίνα του δεινού θηρός αφαρπάσης με,
και την πρώτην καταστολήν επενδύσης με,
ως μόνος πολυέλεος!

Δεν υπάρχουν σχόλια: